दान पारमिता / Daan parmita in Buddhism

<img src="daan-parmita.jpg" alt="importance of daan parmita in buddhism"/>


दहा पारमिता मधील दुसरी पारमिता म्हणजे दान. 
स्वार्थाची किंवा परतफेडीची अपेक्षा न करता दुसर्‍याच्या भल्यासाठी आपली मालमत्ता, आपले रक्त आणि आपला देह अर्पण करणे इतकेच काय की, आपला प्राण इतरांसाठी त्याग करणे म्हणजे दान करणे.

पारमिता म्हणजे पूर्णत्वाची अवस्था होय. शील, दान, उपेक्षा, शांती, नैष्कम्य, विर्य, सत्य, अधिष्ठान, करुणा, मैत्री या दहा पारमिता होत. दुःख, दुःखाचे कारण, दुःखातून मुक्ती व मुक्तीचा मार्ग हे चार आर्यसत्य आहेत.

स्वार्थाची किंवा परतफेडीची अपेक्षा न करता दुसर्‍याच्या कल्याणासाठी स्वत:ची संपती, रक्‍त आणि देह अर्पण करणे म्हणजेच दान होय. गरजू आणि गरीब लोकांचे दु:ख नाहीसे करण्यासाठी आणि सर्व लोकांचे कल्याण करण्यासाठी दान आवश्यक आहे. दानामध्ये नेत्रदान, देहदान, रक्‍तदान, शरीराच्या अवयवाचे दान याचा सुध्दा अंतर्भाव होतो.

दान देण्यासाठी चार गोष्टींची आवश्यकता असावी लागते:-

१) दान देणारा असावा म्हणजे दानदाता असावा लागतो.

२) दान स्वीकारणारा असावा. दान देण्या योग्य व्यक्ती

३) दान देण्यासाठी योग्य वस्तू असायला हवी.

४) दान देण्याचा भाव म्हणजे उद्देश असला पाहिजे. 

दानाचे तीन प्रकार :-

१) आमिष दान म्हणजे पैसे, कपडे, औषधे काही महत्त्वाच्या गरजू वस्तूंचे दान देणे.
२) अभयदान म्हणजे अदृश्य स्वरूपातील दान प्रेम, वेळ, आशिर्वाद, सुरक्षा, म्हणजे अभयदान.
३) धम्मदान म्हणजे धम्म सांगणे, धम्मपोदेश देणे, निसर्गाचे नियम सांगणे. योग्य मार्ग दाखवणे. योग्य सल्ला देणे.

सर्व दानात सर्वश्रेष्ठ दान धम्मदान आहे. कारण काही दानाने केवळ काही वेळापुरताच फायदा होतो. पण धम्मदानाने व्यक्तीचे संपूर्ण आयुष्य सुधारते.

दानाचा अर्थ म्हणजे देणे. उदारता, निर्लोभीपणा, त्याग म्हणजेच दान होय. मनात त्यागाची भावना निर्माण होणे म्हणजेच लोभाची वृती नष्ट होणे होय. दान केव्हा फलदायक होते याबाबत भगवान बुध्दांनी धम्मपदात तिनशे छप्पन ते तिनशे एकोणसाठ या गाथेत सांगितले की,

तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा अयं पजा ।
तस्मा हि वीतरागेसु दिन्नं होति महफ्फलं ॥

याचा अर्थ, शेतांचा दोष तृण आहे, मनुष्याचा दोष राग आहे, त्यामुळे वीतराग ( रागरहित ) मनुष्याला दिलेले दान महान फलदायक होते.

तिणदोसानि खेत्तानि दोसदोसा अयं पजा ।
तस्मा हि वीतदोसेसु दिन्नं होति महफ्फलं ॥

याचा अर्थ, शेतांचा दोष तृण आहे, मनुष्याचा दोष द्वेष आहे, त्यामुळे वीतद्वेष ( द्वेषरहित ) मनुष्याला दिलेले दान महान फलदायक होते.

तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा ।
तस्मा हि वीतमोहेसु दिन्नं होति महफ्फलं ॥

याचा अर्थ, शेतांचा दोष तृण आहे, मनुष्याचा दोष मोह आहे, त्यामुळे वीतमोह ( मोहरहित ) मनुष्याला दिलेले दान महान फलदायक होते.

तिणदोसानि खेत्तानि इच्छादोसा अयं पजा ।
तस्मा हि वीगतिच्छेसु दिन्नं होति महफ्फलं ॥

याचा अर्थ, शेतांचा दोष तृण आहे, मनुष्याचा दोष इच्छा करणे हा आहे, म्हणून इच्छा-रहित मनुष्याला दिलेले दान महान फलदायक होते.

राजा बिंबीसारने भगवान बुध्दास वेळूवन दान दिले. अनाथपिंडकाने सोन्याच्या मोहरा जमिनीवर अंथरुन ती जमीन विकत घेतली व तेथे जेतवन नावांचे विहार बांधून भगवान बुध्दास दान दिले.

दानवृत्तीला म्हणजेच दानाला बौध्द धम्मात फार महत्व आहे. दान करणे हा श्रेष्ठ गुण होय. दान केल्याने मनाची आसक्ती कमी होते. घेण्याएवजी माणूस देण्याचे शिकतो. यातून त्याग करण्याची प्रवृत्ती वाढते इतरांच्या कल्याणार्थ म्हणून देण्याचे शिकतो यातून त्याग करण्याची प्रवृत्ती वाढते जे जवळ आहे ते माझे नाही व जे माझे नाही ते इतरांना दिले पाहिजे. जे विवंचनेत आहेत, जे दानावरच जगतात अशांना सढळ हाताने मनपूर्वक दान केले पाहिजे. दान देतांना मात्र बदल्यात दान देणाऱ्याने घेणाऱ्या कडून काहीही अपेक्षा करू नये. कशाच्या ना कशाच्या मोबदल्यात दिलेले दान हे खऱ्या अर्थाने दानच नव्हे सुख प्राप्ती, स्वर्ग प्राप्ती, धनप्राप्ती. पाप मुक्त व्हायचे म्हणून, दानी म्हणून नाव लौकिक व्हावा या हेतूने जे दान देतात ते दान नव्हे. त्याचा देणाऱ्याला काहीच लाभ होत नाही. बौध्द उपासकाने धन, द्रव्य, वस्त्र, रक्त व प्रसंगी शरीराचेही दान करण्याची तयारी ठेवायला हवी हाच दानाचा खरा अर्थ होय.

समाजाला दान देणे हे आपले कर्तव्य होय कारण आपण जे मिळवले त्यात समाजाचा अप्रत्यक्ष का होईना पण सहभाग असतो. आपण जे कमावले त्याला अप्रत्यक्षपणे समाजाचाही हातभार लागलेला असतो. दान देणे व दान घेणे या दोन्ही क्रिया अत्यंत निर्मल व श्रध्दापूर्वक व्हायला हव्या, तरच दानाचा हेतू साध्य होईल व दान देणाऱ्या व घेणाऱ्याचेही कल्याण होईल, मंगल होईल, म्हणून बौध्द उपासकाने शक्य तेवढे दान देत राहावे यातूनच तृष्णेचा, आसक्तीचा लोप होऊ लागतो. मनातील तृष्णेचा क्षय होऊ लागतो, समर्पनाची प्रवृत्ती वाढीस लागते. सर्व दानात श्रेष्ठ दान हे धम्मदान होय, धम्माच्या प्रसार, प्रचारासाठी दान देणे हे आपण आपले कर्तव्य समजले पाहिजे.

सर्वांचे मंगल होवो


इंग्लिश अनुवाद


The second paramita among the ten paramita is Daan Parmita. 
Giving up one's life for others is giving one's property, one's blood, and one's flesh for the good of another without selfishness or expectation of recompense.

Paramita means the state of perfection. The ten virtues are modesty, Daan Parmita, neglect, peace, kindness, viriya, truth, devotion, compassion, and friendship. The Four Noble Truths are suffering, the cause of suffering, liberation from suffering and the path to liberation.

Daan Parmita is the giving of one's wealth, blood and flesh for the welfare of another without selfishness or expectation of recompense. Daan Parmita is necessary to remove the suffering of the needy and the poor and to promote the welfare of all people. Donation also includes eye donation, body donation, blood donation, body organ donation.

Donation requires four things:-

1) There should be a Daan Parmita which means there has to be a Donator.

2) There should be an acceptor of Daan Parmita. A person worthy of giving Daan Parmita

3) There should be a suitable item for donation.

4) The spirit of giving should be purposeful.

Three types of donation:-

1) Amish Daan means donating money, clothes, medicines and some important essential items.
2) Abhayadaan is an invisible donation of love, time, blessings, security, i.e. Abhayadaan.
3) Dhammadana means telling the Dhamma, giving Dhammapodesha, explaining the laws of nature. Show the right way. Giving proper advice.

The best Parmita of all is Dhammadan. Because some Daan Parmita is beneficial only for some time. But Dhammadana improves one's whole life.

Dana means to give. Generosity, unselfishness, sacrifice means Daan Parmita. The feeling of renunciation in the mind means the destruction of greed. Lord Buddha said in Dhammapada three hundred and fifty six to three hundred and sixty nine when Daan Parmita is fruitful.

Tindosani khettani ragdosa ayam paja.
Tasma hi vitragesu dinnan hoti mahffalan ॥

This means, the fault of the fields is grass, the fault of man is anger, so the Daan Parmita given to a Vitarag (angerless) man is of great fruition.

Tindosani khettani dosdosa ayam paja.
Tasma was successful two days ago.

This means, the fault of the fields is grass, the fault of man is hatred, so Daan Parmita given to a man without hatred is fruitful.

Tindosani khettani mohadosa ayam paja.
Tasma hi Veetmohesu dinnan hoti mahffalan ॥

This means, the fault of the fields is grass, the fault of man is temptation, so the Daan Parmita given to a person of passion (disillusioned) is of great fruit.

Tindosani khettani ichchadosa ayam paja.
Tasma hi veegatichesu dinnan hoti mahffal ॥

This means, the fault of the fields is grass, the fault of man is desire, so Daan Parmita given to a desireless man is of great fruit.

King Bimbisara donated Varuvan to Lord Buddha. Anathapindaka bought the land by sleeping on the gold pawn land and built a vihara named Jetavan there and donated it to Lord Buddha.

Daan Parmita is very important in Buddhism. Daan Parmita is the best virtue. Donation reduces the attachment of the mind. Instead of receiving, one learns to give. This increases the tendency to sacrifice.Learn to give for the welfare of others.This increases the tendency to sacrifice. Those who are deprived, those who live on alms, should give generously with open hands. While giving Daan Parmita, the donor should not expect anything from the recipient in return. Donation given in return for something is not only donation but happiness, heaven and wealth. Those who give Daan Parmita with the intention of getting rid of sin, to be known as Daan Parmita, are not Daan Parmita. It does not benefit the giver. The true meaning of Daan Parmita is that a Buddhist worshiper should be prepared to donate money, material, clothes, blood and on occasion even his body.

It is our duty to donate to the society because the society is indirectly involved in what we have earned. What we earn indirectly contributes to the society. Both the act of giving and receiving Daan Parmita should be done very sincerely and sincerely, only then the purpose of donation will be achieved and the giver and the recipient will be well-being and auspicious, so the Buddhist worshiper should continue to give as much as possible, this will lead to the disappearance of craving and attachment. The desire in the mind begins to decay, the tendency to surrender increases. Among all donations, the best donation is Dhamma donation, we should consider it our duty to donate for the propagation and propagation of Dhamma.

Sabka Mangal Hovo!

हिंदी अनुवाद


दस पारमिताओं में दूसरी परमिता दान है।
दूसरों के लिए अपना जीवन देना किसी की संपत्ति, किसी का खून, और किसी का मांस दूसरे की भलाई के लिए बिना स्वार्थ या बदले की उम्मीद के देना है।

पारमिता का अर्थ है पूर्णता की स्थिति। विनय, दान, उपेक्षा, शांति, दया, विरिया, सत्य, अधिष्ठान, करुणा, मित्रता दस गुण हैं। चार आर्य सत्य हैं दुख, दुख का कारण, दुख से मुक्ति और मुक्ति का मार्ग।

बिना स्वार्थ या प्रतिफल की अपेक्षा के दूसरे के कल्याण के लिए अपने धन, रक्त और मांस का दान देना परोपकार है। जरूरतमंदों और गरीबों की पीड़ा को दूर करने और सभी लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दान आवश्यक है। दान में नेत्रदान, शरीर दान, रक्तदान, शरीर अंग दान भी शामिल है।

दान के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है:-

1) दान होना चाहिए अर्थात दान होना चाहिए।

2) दान का स्वीकारकर्ता होना चाहिए। दान देने योग्य व्यक्ति

3) दान के लिए उपयुक्त वस्तु होनी चाहिए।

4) देने की भावना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए।

तीन प्रकार का दान :-

1) अमीश दान का अर्थ है धन, कपड़े, दवाइयाँ और कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का दान करना।
2) अभयदान प्रेम, समय, आशीर्वाद, सुरक्षा अर्थात अभयदान का अदृश्य दान है।
3) धम्मदान का अर्थ है धम्म बताना, धम्मपोद देना, प्रकृति के नियमों की व्याख्या करना। सही रास्ता दिखाओ। उचित सलाह देना।

सबसे अच्छा दान धम्मदान है। क्योंकि कुछ दान कुछ समय के लिए ही फायदेमंद होता है। लेकिन धम्मदान किसी के पूरे जीवन को बेहतर बनाता है।

दान का अर्थ है देना। उदारता, निःस्वार्थता, त्याग का अर्थ है दान। मन में त्याग की भावना का अर्थ है लोभ का नाश। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में तीन सौ छप्पन से तीन सौ उनसठ तक कहा है जब दान फलदायी होता है।

तिन्दोसानी खेतानी रगडोसा आयम पाजा।
तस्मा ही विट्रोगेसु दिनन होती महफ़लान

अर्थात खेतों का दोष घास है, मनुष्य का दोष क्रोध है, अत: वीतराग (क्रोधरहित) मनुष्य को दिया गया दान बहुत फलदायी होता है।

तिन्दोसानी खेतानी दोदोसा आयम पाजा।
तस्मा दो दिन पहले सफल हुई थी।

अर्थात् खेतों का दोष घास है, मनुष्य का दोष द्वेष है, इसलिए बिना द्वेष के मनुष्य को दिया गया दान फलदायी होता है।

तिन्दोसानी खेतानी मोहदोसा आयम पाजा।
तस्मा ही वीतमोहेसु दिनन होती महफ़लान

अर्थात खेतों का दोष घास है, मनुष्य का दोष मोह है, अत: रजोगुणी (निराश) व्यक्ति को दिया गया दान महान फल का होता है।

तिन्दोसानी खेतानी इच्छादोसा आयम पाजा।
तस्मा ही वेगातिचेसु दिनन होती महफ़ल

अर्थात खेतों का दोष घास है, मनुष्य का दोष इच्छा है, अत: निष्काम मनुष्य को दिया गया दान महान फल का होता है।

राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को वरुवन दान में दिया था। अनाथपिंडक ने सोने के मोहरे की भूमि पर सो कर जमीन खरीदी और वहां जेतवन नाम का विहार बनाया और उसे भगवान बुद्ध को दान कर दिया।

बौद्ध धर्म में दान का बहुत महत्व है। परोपकार सबसे अच्छा गुण है। दान करने से मन का मोह कम होता है। प्राप्त करने के बजाय, कोई देना सीखता है। इससे त्याग की प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरों के कल्याण के लिए देना सीखो। इससे त्याग की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो वंचित हैं, जो भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं, उन्हें खुले हाथों से उदारता से देना चाहिए। दान देते समय दाता को बदले में प्राप्तकर्ता से कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी वस्तु के बदले में दिया गया दान केवल दान ही नहीं बल्कि सुख, स्वर्ग और धन है। जो लोग पाप से छुटकारा पाने के इरादे से दान करते हैं, वे दान के रूप में जाने जाते हैं, वे दान नहीं हैं। इससे देने वाले को कोई लाभ नहीं होता। दान का सही अर्थ यह है कि एक बौद्ध उपासक को धन, सामग्री, कपड़े, रक्त और कभी-कभी अपने शरीर को भी दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

समाज को दान देना हमारा कर्तव्य है क्योंकि हमने जो कमाया है उसमें समाज अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। हम अप्रत्यक्ष रूप से जो कमाते हैं वह समाज में योगदान देता है। दान देने और प्राप्त करने दोनों का कार्य बहुत ईमानदारी और ईमानदारी से किया जाना चाहिए, तभी दान का उद्देश्य प्राप्त होगा और दाता और प्राप्तकर्ता का कल्याण और शुभ होगा, इसलिए बौद्ध उपासक को जितना हो सके उतना देना जारी रखना चाहिए संभव है, इससे तृष्णा और मोह का लोप हो जाएगा। मन में इच्छा क्षीण होने लगती है, समर्पण की प्रवृत्ति बढ़ती है। सभी दानों में सबसे उत्तम दान है धम्म दान, धम्म के प्रचार-प्रसार के लिए दान करना हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए।

सबका मंगल हो !


पारमिता  दान पारमिता daan parmita dhammadaan daanparmita
dr ambedkar hd images dr ambedkar photos hd ambedkar 4k images dr br ambedkar photos gallery babasaheb ambedkar photo ambedkar full photos dr ambedkar photos all buddha ambedkar photos hd babasaheb ambedkar images with quotes


Post a Comment